UPCOMING CONs 

Anime-Zing!

San Japan

Anime Fargo

Galaxycon Minneapolis

Con+Alt+Delete

Past Cons 

AniMinneapolis 2014-2019

MetaCon 2015-2018

Anime Detour 2016

Anime Alpha 2016

Anime Midwest 2016-2019

Anime Iowa 2016, 2018-2019

Kitsune Kon 2016-2017

Anime ZAP! 2017-2018

Anime Milwaukee 2017

SoDak Con 2017

Con + Alt + Delete 2017-2018

 

PAST DISPLAYS

1544816071660.jpg
1546147528668.jpg
1569959010121.jpg
 
IMG_20180831_133653_153.jpg
IMG_20171215_142951_129.jpg
 
1530904954017.jpg
IMG_20170901_162154_434.jpg